ANBI-status

 1. Home >
 2. ANBI-status

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling: Stichting Sport Fryslân
RSIN/Fiscaal nummer: 8917760
Contact gegevens: bekijk de contactgegevens van Sport Fryslân

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Sport Fryslân heeft een statutair bestuurder/directeur, de heer A. de Vries. De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen.

De Raad van Toezicht bestaat uit mevrouw H.Rijpstra en de heren M. Modderman (voorzitter), L.W. Fopma (vicevoorzitter), G.K. Kramer en J.W. van Balen.

Beleidsplan
Sport Fryslân heeft een meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2020.

Het beloningsbeleid
Voor de algemene bezoldiging is de CAO Sport van toepassing.

De hoogte van het salaris van de directeur/bestuurder wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Andere vergoedingen en beloningen worden conform de CAO Sport toegekend. Sport Fryslân kent geen bonusregeling of dertiende maand.

Provinciale Staten van Fryslân hebben op 23 mei 2012 uitgesproken dat zij de algemene subsidieverordening willen wijzigen. De verwachting is dat deze wijziging in juni 2014 in de Algemene Subsidie Verordening van de provincie wordt vastgelegd.  De wijziging houdt in dat de subsidie moet worden geweigerd als de bezoldiging van de directie, bestuurder of (ingehuurde) medewerkers hoger is dan de Fryslânnorm, zijnde 130% van het bruto salaris van de gedeputeerde, voor zover de begroting van de subsidie aanvragende instelling voor 40% of meer afhankelijk is van provinciale subsidies. Het aandeel van de subsidie op de begroting van Sport Fryslân is minder dan 40%. De regeling is daarom niet van toepassing op Sport Fryslân. De bezoldiging van de directeur/bestuurder is lager dan de Fryslânnorm. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding van € 150 per jaar.

Over Sport Fryslân
Sport Fryslân wil de voorloper, verbinder en aanjager zijn om Fryslân in beweging te krijgen. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, clubs en verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en vrijwilligers. Kortom; wij werken samen met alle inwoners van Friesland.

Hoofd, hart en lijf
Sporten en bewegen geeft je energie. Daarbij kijken wij naar het totaalplaatje; hoofd, hart en lijf. Wij noemen dit positieve gezondheid. Genoeg bewegen, zinvol bezig zijn, plezier hebben in wat je doet én voldoende rust en ontspanning nemen.

Onze visie
Wij helpen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Wij vinden dat iedereen iedere dag met plezier moet kunnen sporten of bewegen. Of je nu gezond bent of juist door te sporten werkt aan je gezondheid. Van amateursporters tot parasporters en van jong tot oud; Sport Fryslân brengt heel Fryslân in beweging!

Onze statutaire doelstelling luidt als volgt: 
De stichting heeft ten doel: de stimulering, initiëring, begeleiding en ondersteuning van bewegingsactiviteiten en sportbeoefening in Fryslân en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 1. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  1. het simuleren van bewegingsactiviteiten in het algemeen en sportbeoefening in het bijzonder in de provincie Fryslân;
  2. ondersteuning en dienstverlening ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de sportbeoefening in Fryslân, gericht op:
   1. (koepel)organisaties en instellingen die gebruik maken van bewegingsactiviteiten en sport;
   2. maatschappelijke organisatie en instellingen die gebruik maken van bewegingsactiviteiten en sport; en
   3. de overheid
  3. het bieden van een platform voor organisaties en instellingen op het terrein van de sport- en bewegingsactiviteiten ten behoeve van oriëntatie en ontwikkeling van beleid;
  4. het verwerven van gelden door middels van bijdragen van particulieren, organisaties, ondernemingen en de overheid ten behoeve van het doel van de stichting;
  5. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een uitgebreid verslag van de activiteiten van Sport Fryslân is opgenomen in het jaarverslag.

Een financiële verantwoording 
Een uitgebreide financiële verantwoording van de activiteiten van Sport Fryslân is opgenomen in de jaarrekening.