ANBI-status

 1. Home >
 2. ANBI-status

ANBI-status

Er gelden nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat een ANBI een aantal gegevens moet publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling: Stichting Sport Fryslân
RSIN/Fiscaal nummer: 8917760
Contact gegevens: bekijk de contactgegevens van Sport Fryslân
Standaardformulier publicatieplicht: klik hier

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden
Sport Fryslân heeft een statutair bestuurder/directeur, de heer A. de Vries. De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen.

De Raad van Toezicht bestaat uit de dames A. Meibos en M. Wagenmakers en de heren P. de Jong (voorzitter), J.W. van Balen en G. Boonstra.

Het beloningsbeleid
Voor de algemene bezoldiging is de CAO Sport van toepassing.

In de subsidieverordening van de Provincie Fryslân is opgenomen dat als een organisatie voor een periode van tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren meer dan € 500.000 aan overheidssubsidie per jaar heeft ontvangen en die bijdrage meer is dan 50% van de inkomsten, de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ van toepassing is. Hoewel is vastgesteld dat de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector’ niet van toepassing is op Sport Fryslân geldt bij het vaststellen van de bezoldiging van de directeur deze wet wel als norm.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding van € 100 per vergadering.

Over Sport Fryslân
Sport Fryslân wil de voorloper, verbinder en aanjager zijn om Fryslân in beweging te krijgen. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, clubs en verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en vrijwilligers. Kortom; wij werken samen met alle inwoners van Friesland.

Hoofd, hart en lijf
Sporten en bewegen geeft je energie. Daarbij kijken wij naar het totaalplaatje; hoofd, hart en lijf. Wij noemen dit positieve gezondheid. Genoeg bewegen, zinvol bezig zijn, plezier hebben in wat je doet én voldoende rust en ontspanning nemen.

Onze visie
Wij helpen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Wij vinden dat iedereen iedere dag met plezier moet kunnen sporten of bewegen. Of je nu gezond bent of juist door te sporten werkt aan je gezondheid. Van amateursporters tot parasporters en van jong tot oud; Sport Fryslân brengt heel Fryslân in beweging!

Onze statutaire doelstelling luidt als volgt: 
De stichting heeft ten doel: de stimulering, initiëring, begeleiding en ondersteuning van bewegingsactiviteiten en sportbeoefening in Fryslân en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 1. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  1. het simuleren van bewegingsactiviteiten in het algemeen en sportbeoefening in het bijzonder in de provincie Fryslân;
  2. ondersteuning en dienstverlening ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de sportbeoefening in Fryslân, gericht op:
   1. (koepel)organisaties en instellingen die gebruik maken van bewegingsactiviteiten en sport;
   2. maatschappelijke organisatie en instellingen die gebruik maken van bewegingsactiviteiten en sport; en
   3. de overheid
  3. het bieden van een platform voor organisaties en instellingen op het terrein van de sport- en bewegingsactiviteiten ten behoeve van oriëntatie en ontwikkeling van beleid;
  4. het verwerven van gelden door middels van bijdragen van particulieren, organisaties, ondernemingen en de overheid ten behoeve van het doel van de stichting;
  5. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een uitgebreid verslag van de activiteiten van Sport Fryslân is opgenomen in het jaarverslag.

Een financiële verantwoording 
Een uitgebreide financiële verantwoording van de activiteiten van Sport Fryslân is opgenomen in de jaarrekening.