Minister Schippers verlengt Programma ’Sport en Bewegen in de Buurt’ tot en met 2018

In november 2015 heeft minister Schippers een voortgangsbrief Sport naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderwerpen in de brief zijn onder meer: Programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) Actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK)Zwemveiligheid.

Programma Sport en Bewegen in de Buurt
In totaal hebben 371 gemeenten buurtsportcoaches en aanvragen voor Sportimpuls zijn kwalitatief goed van aard. Aandachtspunt is voor gemeenten het vinden van cofinanciering en de inzicht in de resultaten van de buurtsportcoaches in de eigen gemeente. Resultaten van effectonderzoek over de de buurtsportcoach wordt in de loop van 2017 verwacht. Van de in 2012 gestarte 665 sportimpuls projecten zijn er inmiddels 172 projecten afgerond. De kwaliteit van de projecten is toegenomen. De samenwerking komt goed tot stand en de kwaliteit ervan is meestal goed geborgd na afloop van het project. Financiële borging blijft echter een aandachtspunt.

Vervolg programma SBB
De resultaten van de eindevaluatie SBB komt in 2017 uit, net als de effectmeting van de buurtsportcoaches. De minister wil deze eindevaluatie afwachten voordat er een nieuw beleidskader sportparticipatie ontwikkeld wordt. Het huidige programma wordt dan ook voortgezet tot en met 2018. Wel gaat het ministerie met betrokkenen in gesprek over de uitkomsten van evaluatie en consequenties hiervan voor beleid.

Verbeterpunten voor komende jaren:

  • Het beroepsprofiel van de buurtsportcoach wordt verder geprofessionaliseerd;
  • bij Sportimpuls regeling komt er verkenning of verplichte cofinanciering kan worden ingevoerd
  • binnen Sportimpuls regeling meer focus op specifieke doelgroepen zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

Actieplan naar een Veiliger Sportklimaat|
Uit de monitor van het Mulier Instituut blijkt dat het actieplan ook in 2015 goede resultaten heeft geboekt. Overleg met de sportsector heeft de minister doen besluiten om dit actieplan met twee jaar te verlengen tot eind 2018.

Deze periode wil ze gebruiken om het actieplan verder te verdiepen door:

  • optimale benutting maatschappelijke waarde van sport via ketenaanpak met onderwijs, zorg en jeugdinstellingen
  • meer landelijke toepassing van lokale initiatieven
  • kennis over integriteit in de sport beschikbaar maken via het Kenniscentrum Sport i.o.

Zwemveiligheid
Op 11 november is het plan van aanpak “Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2012” door het NPZ/NRZ, NISB en Mulier Instituut geïntroduceerd. De minister wil met deze partijen overleggen welke ondersteuning de overheid zal bieden.

Dit bericht delen via Bericht delen via