Opbrengst Themajaar ‘Bewegen’ in de Vitaliteitalliantie Fryslân in 2017

Doel en doelgroep
Steeds meer Friese organisaties zijn vanuit hun identiteit bezig met vitaliteit; ieder op zijn eigen manier, maar steeds meer samen. De Vitaliteitsalliantie is voor bedrijven, overheidsorganisaties en andere partijen die kennis en ideeën willen delen, zodat hun eigen organisaties vitaal worden.
Uiteraard willen de partners van de Vitaliteitsalliantie alle inwoners van heel Friesland vitaal krijgen, maar laten we eerst bij onze eigen mensen beginnen… daarna rollen we het verder uit en richten we ons op de nog niet-vitale Friezen in onze provincie.
Regelmatig bewegen en een actieve leefstijl dragen bij aan een goede gezondheid en een gevoel van vitaliteit. 2017 heeft om die reden binnen de Vitaliteitsalliantie het thema ‘Bewegen’ meegekregen. Maar in plaats van mensen te vertellen dat ze meer moeten bewegen, zorgen we samen voor goede fietspaden en veilige wandelroutes, plaatsen we stabureaus op het werk, stimuleren we lunchwandelen etc. Oftewel we maken van de gezonde keuze de makkelijke keuze!

Wandelen
Bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn en laagdrempelig om mee te starten. Wandelen is een bewegingsvorm die hier goed bij aansluit en die door vrijwel iedereen uit te voeren is. Om die reden zijn we in het themajaar ‘Bewegen’ gaan inzoomen op de mogelijkheden van wandelstimulering voor verschillende subdoelgroepen om het zo makkelijk mogelijk te maken om in beweging te komen.

Pijlers
1. Innovatie van bestaande wandelpaden
Een mooi en goed onderhouden wandelpad met hier en daar een verrassend doorkijkje, borden met leuke weetjes of afwisseling qua ondergrond of omgeving. Dat nodigt uit om te gaan wandelen. Maar zo zien veel wandelpaden er helaas niet uit…
In samenwerking met de eigenaren van de paden gaat de Vitaliteitsalliantie experimenteren met technische, ruimtelijke, verhaal-historische of nog andere aspecten om de paden aantrekkelijker te maken en meer gebruikt te laten worden. Deze pijler vordert langzaam. Het vergt veel samenwerking (met verschillende beleidsterreinen), financiering en onderzoek om de fysieke omgeving te innoveren. Zaken als eigenaarschap, beheer en onderhoud spelen een belangrijke rol.

2. ‘Blokje om’ stimuleren met Ommetjesapp (werktitel)
Niet iedereen raakt enthousiast van een wandelroute van bijvoorbeeld 25 kilometer. Maar een klein blokje om, dat is een stuk makkelijker. Alleen gaat steeds hetzelfde ommetje waarschijnlijk snel vervelen. En in een andere omgeving dan waar je woont of werkt, zijn de ommetjes onbekend of lastig te vinden.
Met de partners van de Vitaliteitsalliantie willen we een app ontwikkelen (of aansluiten bij een bestaande app) waarin voor heel Friesland korte ommetjes tot 5 of 6 kilometer te vinden zijn.
Het is niet de bedoeling om nieuwe routes te ontwikkelen, maar om juist bestaande routes, zoals de Groene Lopers en de Swalkroutes te digitaliseren, te bundelen en onder een breed publiek bekend te maken.

3. Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR)
De Hanzehogeschool Groningen en Huis voor de Sport Groningen hebben subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van KennisLab BIOR Noord. Sport Drenthe, Sport Fryslân en andere organisaties in Noord-Nederland hebben zich als partners bij dit KennisLab aangesloten. Het is een samenwerkingsverband met de gezamenlijke ambitie om jong en oud te verleiden zich te bewegen in de grootste sportaccommodatie van Noord-Nederland: buiten!
Op de site (www.kennislabbiornoord.nl) staan veel praktijkvoorbeelden die ter inspiratie kunnen dienen en waar kennis en informatie beschikbaar is voor iedereen die met dit thema aan de slag wil gaan. Beleidsmakers rondom het beleidsterrein Openbare Ruimte kunnen hier hun hart ophalen.

4. Bewegen tijdens de werkdag: vergaderwandelen en lunchwandelen
Regelmatig sporten of bewegen blijkt niet voldoende te zijn voor een gezond leven. Het is daarnaast van belang om gedurende een dag niet te lang stil te zitten. Beweegmomenten tijdens de werkdag kunnen daarbij helpen. Vergaderwandelen en lunchwandelen zijn hier mooie voorbeelden van. Enkele organisaties van de Vitaliteitsalliantie experimenteren met vergader-wandelen en met de bevindingen die hiermee zijn opgedaan binnen het KennisLab BIOR Noord.
Lunchwandelen (of een variatie hierop) wordt door meerdere Alliantiepartners gedaan. Vaak door de wat actievere en meer-sportminded medewerkers van de organisatie. Niet per definitie de doelgroep die bewegingsstimulering het hardst nodig heeft…
Bijzondere vormen van lunchwandelen zijn de Lunchgame van Grendel Games en de wekelijkse Fitbreak van de organisaties rondom het Abe Lenstrastadion in Heerenveen onder leiding van instructeurs van fitnesscentrum FidNuZ.

Vervolg
Natuurlijk is een jaar veel te kort om een flinke impuls te geven aan een omvangrijk thema als bewegingsstimulering, zeker richting een doelgroep die van nature moeilijk in beweging te krijgen is. Daarom zal dit thema niet afgerond geworden aan het einde van 2017, maar de komende jaren een vervolg krijgen. Wel wordt per kalenderjaar een nieuw thema toegevoegd waar in de communicatie meer de aandacht op zal komen te liggen. In 2018 is dat het thema ‘Voeding’ en in 2019 ‘Mentale weerbaarheid’.

Contact
Wie meer over bovenstaande thema’s of over de pijlers binnen het thema ‘Bewegen’ wil weten of mee wil denken over initiatieven die passen binnen de Vitaliteitsalliantie, kan contact opnemen met:
Sylvia Leerink, GGD Fryslân (algemene zaken) via S.leerink@ggdfryslan.nl of 088-2299551
Anita Bakker, Sport Fryslân (thema ‘Bewegen’) via anita@sportfryslan.nl of  0513-630661