Seksueel misbruik in de sport komt vaak voor, en het is dringend noodzakelijk dat sportclubs snel veel meer gaan doen aan de vele incidenten en het voorkomen daarvan. Dat concludeert een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries, die sinds mei namens de sportkoepel NOC*NSF onderzoek deed naar de aard en omvang van seksueel misbruik in de sport (Bron: NOS).

Sport Fryslân schrikt van de cijfers van seksuele intimidatie in de sport. Seksuele intimidatie zou niet mogen voorkomen bij sportverenigingen. Het is dan ook dringend noodzakelijk dat ook onze Friese sportverenigingen hier maatregelen tegen nemen. De sportvereniging is een belangrijke plaats waar trainers, vrijwilligers, leden, supporters en bestuurders elke dag actief zijn. Dit moet dan ook een omgeving zijn waarin iedereen zich veilig moet kunnen voelen en veilig is.

Bestuurders van verenigingen moeten snel hierin hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Grensoverschrijdend gedrag hoort niet thuis in onze samenleving en dus ook niet in de sportvereniging. Uit de Friese Sportverenigingsmonitor (2016) onder 300 Friese sportverenigingen blijkt dat een kwart van de verenigingen op het thema “verantwoorde sportomgeving*’ activiteiten ontplooit. 18% van de verenigingen gaf aan geen belangstelling te hebben en zelfs 21% van de verenigingen gaf aan dit niet van toepassing is. Als we er vanuit mogen gaan dat grensoverschrijdend gedrag onderdeel uitmaakt van een verantwoorde sportomgeving, dan vinden we deze score zeer teleurstellend. Slechts een kwart van de Friese sportverenigingen heeft iets geregeld.

Maatregelen prioriteit
Maatregelen en instrumenten om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan zijn er genoeg en zijn ook niet nieuw. Het wordt tijd dat verenigingen ook daadwerkelijk maatregelen gaan nemen. Sport Fryslân vindt dat bestuurders van verenigingen hier verantwoordelijk voor zijn en wij kunnen hen hierbij op allerlei manieren ondersteunen.

* Vraag Friese Sportverenigingsmonitor (2016)
Voor welke van onderstaande thema’s/projecten heeft uw vereniging activiteiten of is uw vereniging van plan om activiteiten te ontwikkelen?
Normen en waarden, pedagogisch verantwoorde sportomgeving, aandacht voor normen/waarden en respect, sportiviteit & respect campagne, gedragsregels/-codes actief uitvoeren, Veilig sportklimaat, pedagogisch verantwoorde sportomgeving.