Vacatures Raad van Toezicht Sport Fryslân

Wil jij bijdragen aan een vitaal Fryslân?

Wie zijn wij
Sport Fryslân is dé sportorganisatie in Friesland die zoveel mogelijk mensen in de provincie stimuleert om voldoende en verantwoord te sporten en bewegen. Om deze missie te bereiken werken wij met verschillende opdrachtgevers en doelgroepen. Wij verbinden landelijke, provinciale en lokale (sport)organisaties om sporten en bewegen te stimuleren. Sport Fryslân is de centrale speler binnen de Friese wereld van sport en bewegen.

Organisatiestructuur
Sport Fryslân heeft een governance structuur middels een Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting Sport Fryslân en de gelieerde stichtingen Sportwerkgever Fryslân en Sportwerkgever Fryslân Plus. Deze laatste twee stichtingen treden op als formeel werkgever voor trainers die werkzaam zijn bij de amateursportverenigingen.

In algemene zin wordt van de leden van de Raad van Toezicht van Sport Fryslân het volgende gevraagd:

 • De Raad van Toezicht is herkenbaar en overtuigend in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
 • Leden van de Raad van Toezicht hebben binding en voeling met de grondslag van de stichting.
 • Leden van de Raad van Toezicht hebben binding met sport en bewegen én de regio.
 • Leden van de Raad van Toezicht vullen elkaar aan qua kennis, ervaring en netwerken.

1. Profiel Voorzitter:

 • is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het goed kunnen functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het eerste aanspreekpunt;
 • treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op, streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht;
 • zit de vergaderingen van de RVT voor en vormt de verbinding tijdens perioden tussen vergaderingen;
 • is in algemene zin sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor de directeur/bestuurder.

Aanvullende en specifieke eisen en competenties voor de Voorzitter:

 • initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de directeur/bestuurder;
 • is zich bewust van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces en voor het functioneren van de Raad van Toezicht en van zijn/ haar rol als bewaker van de collegialiteit;
 • is bestuurlijk ervaren;
 • heeft diplomatieke – en onderhandelingskwaliteiten;
 • is in staat het functioneren van de directeur/bestuurder te beoordelen;

2. Profiel: Portefeuille financiën

 • beschikt over een financiële achtergrond in combinatie met managementervaring in een eindverantwoordelijke positie of gedegen kennis van financiën (accountancy/control);
 • heeft een strategische visie op doelstellingen van de organisatie inzake financiële continuïteit en bedrijfsvoering (financiële en bedrijfseconomische analyses), control (managementinformatie en financiële kengetallen), risicomanagement en verantwoording;
 • is met betrekking tot Financiën sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor de directeur/bestuurder;
 • is waar nodig of gewenst gesprekspartner voor de externe accountant.

Aanvullende en specifieke eisen en competenties voor de Portefeuille financiën:

 • heeft kennis van en inzicht in de financiële risico’s van Sport Fryslân en relevante eisen en regels;
 • kent de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • heeft kennis en inzicht in organisatiestructuren en informatie– en communicatietechnologie (ICT);
 • beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de organisatie goed te duiden;
 • heeft zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen.

Aanvullende aandachtgebieden voor beide vacatures:

 • heeft kennis van gemeentelijke organisaties, zowel ambtelijk als bestuurlijk;
 • kennis van de Fryske sportwereld en sportverenigingen;
 • kennis van HRM en werkgeverschap;
 • kennis van doelgroepen en sociaal domein;
 • bedrijfsleven, netwerken, allianties;
 • onderwijs.

Informatie
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met dhr. M. Modderman, voorzitter Raad van Toezicht, telefoon 06 14 68 62 05.

Solliciteren
Als je interesse hebt in deze functie ontvangen wij graag uiterlijk 31 januari 2019 je schriftelijke sollicitatie gericht aan dhr. M. Modderman. Je kunt je sollicitatiebrief mailen naar Mäbel Kalksma, directiesecretariaat; mabel@sportfryslan.nl of per post naar Sport Fryslân, t.a.v. mw. M.S. Kalksma, Postbus 178, 8440 AD Heerenveen.

Direct contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. M. Modderman, voorzitter Raad van Toezicht: