Nu meer dan ooit aandacht nodig voor vitaliteit!

De aandachtspunten en plannen van Sport Fryslân om van Fryslân, de meest vitale provincie te maken

Sport Fryslân is stellig naar de Provincie Fryslân; juist nu is er meer dan ooit aandacht nodig voor vitaliteit. Laat ambitie zien en zet je nadrukkelijk in voor een fitte en verbonden Friese ‘Mienskip’!

In het pamflet “Vitaliteit op 1” aan de Provincie Fryslân geeft Sport Fryslân, als inspiratie voor de beleidsbrief sport die momenteel door de provincie wordt geschreven, de koers aan om de meest vitale provincie te worden met meer gezonde jaren voor iedereen.

Sport Fryslân wil dat iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen: kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, actieve volwassenen die fit hun pensioen in gaan en ouderen die meer gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Bovenop het belang van sport en beweging voor de vitaliteit van de mens, is het ook een middel om mensen te verbinden, een sociaal netwerk op te bouwen en daarmee onderdeel te zijn van de Friese “Mienskip”.

Focus en samenwerking

Directeur/bestuurder Anne Jochum de Vries: “Mei inoar stean wy foar in grutte útdaging yn in gekke en ûnwisse tiid. Liedend wêze op previnsje en fitaliteit is in sterke Fryske koers. It freget fisy en gearwurking”.

Een “Vitaliteitspact van Fryslân” is de wens van Sport Fryslân. Dit is een breed gedragen meerjarenplan met niet alleen mooie woorden maar vooral concrete acties om de bewoners van Fryslân nog meer richting een gezonde leefstijl in beweging te krijgen. Samenwerking is dan ook de basis van het vitaliteitspact. Een alliantie waarbij alle relevante stakeholders, zoals gemeenten, het onderwijs, de zorg, maar ook het bedrijfsleven en initiatieven zoals de Bloeizone Fryslân, de krachten bundelen om tot een vitaal en verbonden Fryslân te komen.

Voor een vitaal Fryslân richt Sport Fryslân zich in haar activiteiten op vier belangrijke pijlers, namelijk:

 • Iedereen moet mee kunnen doen – aangepast sporten
  Brede welvaart is een van de bouwstenen van het provinciale bestuursakkoord. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen de kans heeft om aan te haken, mee te doen. Ons doel is sporten en bewegen toegankelijker te maken voor mensen met financiële drempels, senioren en mensen met een beperking.
 • Een vitale Friese generatie – jeugd
  De stijgende trend van overgewicht en afnemende motorische vaardigheden onder jongeren moet doorbroken worden. Ons doel is het aanbieden van voldoende, afwisselend en kwalitatief bewegingsonderwijs door vakleerkrachten in het basisonderwijs. Hiermee leggen we de basis voor een leven lang bewegen met plezier.
 • Sociale netwerken zorgen voor sterke onderlinge verbindingen – verenigingen
  De toegevoegde waarde van (sport)verenigingen gaat veel verder dan alleen het aanbieden van sportactiviteiten. De maatschappelijke rol die een vereniging heeft is van onschatbare waarde. Sportverenigingen hebben het echter niet eenvoudig; ze kampen onder meer met financiele problemen, vrijwilligerstekorten en ledenverlies. Ons doel is vitale en toekomstbestendige verenigingen in Fryslân te ontwikkelen die goed zijn toegerust op de nieuwe rollen die op hun afkomen.
 • Op lokaal niveau zijn de juiste faciliteiten en stimulering nodig – gemeenten
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale sportbeleid. Vanuit onze provinciale rol willen wij gemeenten inspireren, gemeentelijke initiatieven stroomlijnen en vooral ook verbinden. Hiermee kunnen mensen en middelen slimmer worden ingezet. Het doel? Meer Friezen met plezier laten bewegen, meer impact en uiteindelijk minder mensen die afhaken.

Voor de volledige inhoud van het pamflet “Vitaliteit op 1” van Sport Fryslân, klik hier.