Reactie van Sport Fryslân op Startnotitie Sport door Provincie Fryslân

Fryslân als BloeiZone!

Sport Fryslân wil dat iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Een vitale mienskip is ons doel. We streven ernaar de meest vitale provincie te worden, met meer gezonde jaren voor iedereen: kinderen die een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, inzetten op een gezonde generatie, actieve volwassenen die fit hun pensioen in gaan en ouderen die meer gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

In de startnotitie Sport opgesteld door Provincie Fryslân zien we bovenstaande ambities terug. En we delen de mening dat het noodzakelijk is om het huidige beleid te actualiseren en op bepaalde punten te verstevigen om stappen te kunnen zetten in de richting van deze ambities.

De startnotitie biedt een helder perspectief om van Fryslân de sportprovincie bij uitstek te maken. Sport Fryslân voegt daar graag enkele essentiële onderdelen aan toe om dat in de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen realiseren:

Fryslân brede sportprovincie

  • Het belang van verenigingen voor een vitale mienskip is bijzonder groot. Zij zorgen voor specifiek aanbod voor verschillende doelgroepen en leveren maatwerk op het gebied van leeftijden (van jong tot oud), eventuele beperkingen, talentontwikkeling etc. Naast hun rol op sportief vlak hebben verenigingen ook een belangrijke maatschappelijke rol: zij versterken de leefbaarheid en de sociale netwerken, soms gewoon door een bakje koffie in de kantine. Het belang van juist ook deze maatschappelijke rol is erg groot. Het ondersteunen van vrijwilligers en het zoeken van verbinding en samenwerking tussen verenigingen (sport-/cultuur-/dorpshuis overstijgend) verdient daarom onze aandacht.
  • Daarnaast hebben veel verenigingen op dit moment te maken met enorme uitdagingen door het Corona-virus, waardoor ze beperkt zijn in hun activiteiten. De impact die Corona heeft op de Friese verenigingen is nu nog niet te overzien, maar dat die heel groot is, dat is zeker.
  • Veel Friese sportverenigingen worstelen met hun verenigingstaken en hebben ondersteuning nodig. De decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten leidt tot transitie van taken van ambtenaren naar onder andere sportverenigingen, bovenop hun verenigingstaken. Van mantelzorgtaken tot participatievraagstukken, er wordt steeds meer op de verenigingen geleund. De sportverenigingen proberen deze taken op te pakken, maar kunnen hiervoor niet de verantwoordelijkheid overnemen als ze nog onvoldoende toegerust zijn.

Fryske sporten

  • 65 vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding zetten zich in om alle leerlingen in het Friese basisonderwijs de Fryske sporten te laten beleven en hen kennis te laten maken met de grondbeginselen ervan. In samenwerking met de Friese bonden willen we het belang van en de interesse voor de Fryske sporten intensiveren en meer enthousiasme voor deze sporten genereren. De Fryske sporten horen bij onze identiteit, het is Frysk D&A en een belangrijk ingrediënt van het fundament van de Fryske mienskip. Sport Fryslân vormt team-FRL, waar ook de Fryske sporten onderdeel van zijn. Deze ontwikkeling zien wij graag terug als onderdeel van de beleidsbrief.

Fryslân op de kaart

  • Anders dan met evenementen of grote kampioenschappen, zijn er ook andere manieren om Fryslân op de kaart te zetten, namelijk door onderscheidend te zijn op het vlak van vitaliteit en de gezondheid van de bevolking. Welke provincie heeft de grootste dichtheid van sportverenigingen? De meeste vakleerkrachten die onze basisschoolkinderen motorisch vaardig maken? Of de meeste vrijwilligers die zich inzetten voor de mienskip? Laten we Fryslân op de kaart zetten als meest vitale regio van Nederland! Als we nu beginnen met meer investeren in beweegprogramma’s en vitaliteit voor onze kinderen, resulteert dit op termijn in een regio waar de inwoners bovengemiddeld ouder worden, het ziekteverzuim lager is dan in de rest van Nederland en de gezondheidsbeleving en gelukservaring hoger zijn. Dát is de regio die aantrekkingskracht heeft op organisatoren van evenementen, op bedrijven die fitte werknemers nodig hebben en op jonge gezinnen die het beste voor hebben met hun kinderen.

Lees de volledige reactie hier.