Hét online startpunt voor Friezen en bezoekers van Fryslân om Yn Beweging te komen.

ROADSHOW LANCERINGEN

20 september 2022: live in Opsterland
23 september 2022: live in Súdwest-Fryslân
23 januari 2023: live in Leeuwarden (blij van sport app)
… binnenkort meer gemeentes bekend

 


Een app die zelf óók Yn Beweging is

  • Zoek en boek in de buurt én over de gemeentegrens heen en vind een matchend sportaanbod.
  • Ontdek sport- en beweeglocaties in je omgeving.
  • Binnenkort: Vind een sportmaatje of word lid van een groep.
  • Binnenkort: Volg vrienden en stimuleer elkaar om regelmatig in beweging te komen.
  • Binnenkort: Houd je beweging en beloningen bij in je persoonlijke profiel.

Directeur/bestuurder Anne Jochum de Vries over Yn Beweging:

“Technology kin helpe om minsken te bewegen. Letterlik en figuerlik. En noch mear as dat. Want neist (mear) bewege, giet it ek om it finen fan oaren mei wa’tst dat dwaan kinst, om tûke stimulearring fan wer bewege en om oersjoch en gemak foar oanbieders en oerheden.

Ik bin hjir sa entûsjast oer, om’t it safolle tagelyk by elkoar bringt. Sa kinne we mei elkoar derfoar soargje dat minsken yn beweging komme en bliuwe. Dat is foar ús allegearre dé opjefte foar de kommende jierren. Sûn wêze, sûn bliuwe, langer de rezjy oer je eigen libben hâlde kinne. Ynsette op previnsje is wat nedich is, om’t we oars yn it soarchsysteem fêst rinne.”

Ik kom ek Yn Beweging!

Download app (android / apple)
Download brochure
Check het aanbod online

Contact: Wiebren Dijkstra | wiebren@sportfryslan.nl